Zarząd:

Zarząd::
1. Dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski -  prezes
2. Zbigniew Czesław Kowalczuk         -  zastępca prezesa
3. Maciej Sztachelski                          -  zastępca prezesa
4. Anna Maria Miller                           -  sekretarz
5. Grażyna Cylwik                              -  skarbnik

Komisja Rewizyjna:
1. Ałła Gierasimczuk - Predko  - przewodnicząca
2. Prof. Wojciech Sobaniec      - zastępca wprzewodniczącego
3. Stefan Rurewicz                  - sekretarz
Komisja ekspercka:

1. Prof. Adam Czesław Dobroński
2. Prof. Tadeusz Popławski
3. Dr Andrzej Lechowski
4. Dr Alina Sztachelska
5. Dr Adam Turecki

Podstawowe cele Stowarzyszenia:

1. Propagowanie i ochrona zabytkowych walorów białostockiej dzielnicy Bojary, na którą składają się:
- zachowany układ przestrzenny sięgający korzeniami aż do XVI wieku wraz z istniejącą zabudową drewnianą i murowaną z przełomu XIX i XX wieku;
- bogaty drzewostan, utożsamiający Bojary z dzielnicą-ogrodem;
- wartości historyczno-kulturowe i tradycje dzielnicy.

2. Utworzenie na terenie Bojar centrum Białegostoku w wymiarze architektoniczno-urbanistycznym, historycznym, kulturowym, artystycznym i turystycznym.

3. Budowanie pozytywnego wizerunku Bojar wśród mieszkańców dzielnicy i Białegostoku.

4. Reprezentowanie interesów dzielnicy Bojary oraz ich mieszkańców na zewnątrz.

5. Prowadzenie działalności integrującej mieszkańców dzielnicy.

6. Inicjowanie wszelkich form działalności naukowo-oświatowej, kulturalnej i rozrywkowej na terenie dzielnicy.

7. Utrwalanie bogactwa historycznego Bojar i ich mieszkańców.

8. Udzielanie pomocy merytorycznej mieszkańcom Bojar (zarówno najemcom lokali, jak i właścicielom posesji) w działaniach mających na celu utrzymanie oraz modernizację zabytkowej substancji dzielnicy.

9. Prowadzenie prac mających wpływ na właściwy rozwój Bojar, jak również zapobieganie wszelkim formom dewastacji dzielnicy.

10. Prowadzenie działań zmierzających do utworzenia na terenie zabytkowej części Bojar szczególnej strefy ochronnej.

Image54 Image55 Image56 Image57 Shape202 Statut Stowarzyszenia
"Nasze Bojary"
Shape204

© Prawa autorskie. Arprodukt s.c.